Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
2 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Ressegem in de hoogte

De gemeenteraad van Herzele keurde onlangs het RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor Ressegem goed. Dit plan vervangt het Gewestplan en zegt hoe en waar mag gebouwd worden. Door een ongelukkige samenloop (?) van omstandigheden wordt het in de toekomst mogelijk om huizen te bouwen tot 15 meter hoog in het centrum van Ressegem. Het dorp lijkt af te stevenen op een soort van kazerne-staat. Een voorbeeld van hoe het niet moet en van wat andere Vlaamse dorpen mogelijks boven het hoofd hangt.

Ressegem heeft een lange voorgeschiedenis als het over de ruimtelijke ordening in de gemeente gaat. Sinds de jaren tachtig is er discussie over het behouden of volbouwen van de kern van het dorp. Die bestaat uit twee open weiden met een oude Frankische nederzetting als historisch erfgoed. De weiden waren eigendom van twee families die daar een kapitaal aan centen in zagen. Uiteindelijk werd deze kwestie geregeld: de open ruimte werd geruild met die aan het voetbalplein te Hillegem.

De ruil ging moeizaam en werd slecht effectief doordat een paar buren, die een juridische procedure lanceerden, extra tegemoetkomingen kregen. De bebouwing werd door de hogere overheden ook beperkt: Herzele had woningbouw gepland in een overstromingszone. Wateroverlast? Onze zaak niet, zal de redenering geweest zijn. De weiden blijven wat ze zijn. Een kunstproject dat de weiden moest omtoveren in een soort van volkstuintjes werd geblokkeerd. Het ontstond na een nationale wedstrijd en werd geselecteerd als voorbeeldproject. Politici en anderen verdrongen zich in de media om de borst nat te maken, maar het project sneuvelde voorlopig omdat de eigenaars of pachters niet willen meewerken. Soms is het beter om dingen op voorhand uit te zoeken in plaats van nadien.

Onthou: de nieuwe discussie gaat niet over de open ruimte in het centrum van het dorp, maar over de inrichting van de rest.

OMGEVING

Over deze kwestie gaat het deze keer niet. Wel over de rest van Ressegem. Het dorp werd als eerste uitgekozen om er een planningsproces te lanceren dat de bouwvoorschriften voor de toekomst moet regelen. Ook daar was immers in het verleden veel om te doen. Ressegem behoorde volgens de plannen niet onmiddellijk tot het landelijke Zuiden van de gemeente. Dit werd in het Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Herzele veranderd op het einde van de vorige SP.a-VLD-coalitie. In afwezigheid van burgemeester Van Tittelboom kregen de socialisten een wisselmeerderheid op de baan die Ressegem toevoegde aan het landelijk gebied. Dit werd nooit echt verteerd door de VLD.

Rond de kerk werden een aantal bouwprojecten gelanceerd die politieke VLD-steun kregen: de afbraak van een café en een oude smidse. Beiden worden vervangen door voor deze wijk vrij hoge en lompe constructies, telkens tegen de zin van de Cel Onroerend Erfgoed die het zicht op en rond de kerk wou bewaren. Buren stapten naar De Raad voor Vergunningen maar vingen bot. Ze kregen telkens hetzelfde antwoord: “Een Ruimtelijk Structuurplan is raadgevend, niet bepalend. Dus geldt het oude Gewestplan en het vroegere BPA, en dat laat grotere complexen toe.” Eén van de projectindieners werd op het niveau van de Bestendige Deputatie verdedigd door Carina Van Cauter (vrouw van de burgemeester, ex-lid van de Deputatie en VLD-parlementair). Tegen deze gang van zaken legden SP.a en LEEF! klacht neer bij de Gouverneur omdat ze dat een vorm van belangenvermenging vonden. De gemeentewet zegt bovendien dat politici niet voor of tegen de gemeente mogen optreden, ook niet als advocaat, zelfs niet als advocaat die op hetzelfde adres werkt. Ook zij vingen bo(d)t. Gouverneur Jan Briers: “Mevrouw Van Cauter heeft geen enkele persoonlijke handeling gesteld als advocaat. Hoewel de naam van Mevrouw Van Cauter onder de brief staat, heeft zij die niet ondertekend…De burgemeester had op het ogenblik dat de brief verzonden werd al een aanvraag ingediend om erkend te worden als ere-advocaat. Hi was dus niet langer actief als advocaat.”

Onthou: Ressegem is een gevoelig dossiers waar VLD-visie, bouwlobbies en anderen in confrontatie gaan met milieuactivisten, linkse politici en buurtbewoners. Twee vormen van ruimtelijke ordening staan hier diametraal tegenover mekaar: de vrije markt laten begaan of aan ruimtelijke ordening doen.

DAN TOCH EEN PLAN

Uiteindelijk wordt toch begonnen aan een plan om Ressegem aan te pakken. Men wil de zaken definitief regelen. Op de achtergrond speelt ook de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) mee. Die moet in alle belangrijke beslissingen rond ruimtelijke ordening belangrijke en onderbouwde adviezen geven. De Gecoro wordt aan het begin van elke gemeentelijke bestuursperiode samengesteld door de gemeenteraad. Bij aanvang zorgde de N-VA-VLD meerderheid voor een gezagsgetrouwe Gecoro met voldoende eigen vertegenwoordigers en een beleidsvriendelijke voorzitter Tom Hofman (diensthoofd land in het naburige Oosterzele). Die Gecoro wil het ganse grondgebied in Herzele aanpakken en lanceert na veel werkvergaderingen en bijeenkomsten met specialisten een plan waarbij enkel in het centrum van een aantal gemeenten nog meergezinswoningen mogen komen. Wat Ressegem betreft kiest men hiervoor een zone uit in de Ressegemstraat, de hoofdstraat van het dorp.

Het RUP-plan wordt uiteindelijk opgemaakt door de vermaarde Herzeelse architect Liebaut , een kenner die op het dossier in het verleden ook al zijn tanden stukbeet. Liebaut stelt voor om in de helft van de bouwzone in het centrum grotere volumes toe te laten van 8 meter dakgoothoogte en 15 meter nokhoogte. Een huis kan er dus maximaal 15 meter hoog zijn. In een aantal andere delen voorziet hij een maximumhoogte van 12 meter. De zolders mogen evenwel niet bewoond worden in het plan van Liebaut, maar kunnen wel dienen als slaapkamer.

Hij gebruikt dus een strategie die ook door de Vlaamse bouwmeester gedeeld wordt: hier en daar de hoogte in om de bevolking te concentreren en zoveel mogelijk open ruimte te sparen. De hoogte ligt hoger dan wat Gecoro voorstelde te doen. De bindende bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan verbieden meergezinswoningen in deze omgeving.

Onthou: De Gecoro komt op de proppen en er wordt eindelijk een plan uitgewerkt dat niet helemaal overeenkomt met wat de Gecoro zelf voorstelt in zijn verordering meergezinswoningen.

DAT INGRIJPEND VERANDERT

CD&V gemeenteraadslid Ronny Herremans stelt tijdens de Gecoro voor om de zolder wél te laten bewonen…allicht omdat die dacht dat er ook geen slaapkamers in mochten en de zolder dus volledig leeg dient te blijven. Het is te gek om lege ruimtes te creëren zegt de architect. De Gecoro volgt. Herremans wil ook een volumestudie zien die duidelijk aangeeft hoe hogere bouw het centrum van de deelgemeente al dan niet zou veranderen. De Gecoro veegt dit argument samen met alle andere bezwaren tijdens zijn vergadering van 5 oktober van tafel.

Plots gebeuren er in dit dossier opnieuw eigenaardige dingen. Daarnet las je dat de Gecoro minder hoog wou gaan in zijn algemene verordening dan Liebaut in Ressegem. Tijdens de vergadering van 25 april verandert de Gecoro, naar verluidt onder impuls van de voorzitter, het geweer van schouder: men verleent positief advies aan het plan Liebaut en koppelt daar voorwaarden aan. Wie nu zou denken dat de voorwaarde van de Gecoro het verlagen van de bouwhoogte zou zijn of het beperken ervan (conform het andere reglement rond meergezinswoningen waar men aan werkt), slaat de bal mis. De Gecoro stelt voor om de bouwhoogte op te trekken in alle bouwzones en negeert daarmee zijn eigen reglement. Waar het oorspronkelijke plan dus zones voorzag van 15 meter hoogte en zones van 12 meter, krijgen we nu een homogene zone tot 15 meter in het ganse centrum van Ressegem. Een aantal leden van de Gecoro beklagen zich deze toestand. Marnix Schollaert: “Het gaat tijdens de Gecorovergaderingen zo snel. Ingewikkelde materie wordt er soms eenvoudig voorgesteld en men heeft niet de gewoonte om te stemmen over een aantal zaken. Wij zijn er ingeluisd.”

De gemeenteraad neemt meerderheid tegen minderheid de adviezen van de Gecoro over en klaar is kees: het ganse centrum van Ressegem kan zijn volume nu ongehinderd verder optrekken. De verdedigers van de immobiliënsector, die jaren geleden al de kop op staken, krijgen opnieuw de steun van VLD en N-VA. Een nieuwe voorstad wordt geboren.

Onthou: Adviezen van de Gecoro zijn soms compleet tegenstrijdig. Leden van de adviesraad hebben te weinig kennis van zaken om consequent de eigen visie te verdedigen en spreken de eigen reglementen tegen. De bouwsector en zijn politieke lobbyisten vinden er een gemakkelijk manipuleerbaar adviesorgaan in. Gemeenteraden nemen die adviezen gemakkelijk over en produceren op die manier ruimtelijke plannen die het belang van enkelen voorop stellen. Enig mogelijk beroep tegen dit soort van wantoestanden is een tamelijk dure procedure bij  de Raad van State.

Filip De Bodt     

Tags: