Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
13 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

ZWALM: OVERHEID LAAT NATUUR VERLOREN GAAN

 

Groeve vormt mozaïek van zeldzame biotopen.

 

Een groeve waarin diverse geologische lagen dagzomen biedt een hoge diversiteit aan zeldzame biotopen. Er ontstaat na een tijdje een mix van natte en drogere milieus enerzijds en voedselarme en voedselrijkere milieus anderzijds.

 

In het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) van de gemeente Zwalm wordt de site als een belangrijk natuurontwikkelingsgebied naar voren geschoven. Op de biologische waarderingskaart is een klein deel van de groeve ingekleurd als een complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen. Het grootste deel van de groeve is een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Geelgors, rietgors en grauwe gors werden er waargenomen. Deze soorten komen voor op de Rode Lijst van de Broedvogels in Vlaanderen (versie 2004) onder de categorie 2 (bedreigd).

 

Zelfs minister Dirk Van Mechelen had in 1999 al oog voor de aanwezige waardevolle natuur. Hij herbestemde het gebied van "ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied" naar "ontginningsgebied met nabestemming groen". In het besluit staat het volgende te lezen: "Overwegende dat voor punt B71, de steenbakkerij te Zwalm-Roborst, een groene nabestemming aangewezen is gelet op de aanwezige natuurwaarden en de potenties voor natuurontwikkeling na beëindiging van de ontginningsactiviteiten".

 

Als men de groeve opvult, betekent dit een sterke achteruitgang van de biodiversiteit. Het wordt een monotoon milieu met slechts een gering aantal vegetatietypes.

 

Europees beschermde en bedreigde vroedmeesterpad vindt thuis in groeve in Neerijse.

 

Natuurpunt kon de exploitant van een zandgroeve in Neerijse bij Leuven overtuigen bepaalde stukken niet op te vullen. De natuurwaarde van de uitgegraven groeve was enorm. In de wanden nestelde elk jaar een kolonie oeverzwaluwen. Daarnaast was de groeve één van de laatste leefgebieden van de vroedmeesterpad. Door het bereiken van een consensus tussen het ontzandingbedrijf E. De Kock NV en Natuurpunt werd een toekomstplan mogelijk gemaakt voor deze “Europees beschermde en bedreigde diersoort”!

 

Wij hoopten voor de groeve in Roborst een gelijkaardig iets uit de brand te slepen. Als de exploitant van de groeve in Roborst begin april 2006 contact opneemt met ons voor een overleg, gaan wij in op deze uitnodiging. We vragen tijdens het overleg om rekening te houden met de aanwezige natuur. We overhandigen ook heel wat informatie over het uitstekende voorbeeld van de groeve in Neerijse. De exploitant wenst echter niet af te wijken van het volledig opvullen van de groeve. Men wil pas daarna het terrein “inrichten” ten voordele van natuur. Begin september 2006 neemt de exploitant van de groeve in Roborst terug contact voor een tweede overleg. Wij laten weten dat we niet meer geïnteresseerd zijn in een overleg als hij niet wil afwijken van het volledig opvullen van de groeve. Wij horen niets meer van de tegenpartij.

 

Raad van State oordeelt dat opvullen niet in overeenstemming is met gewestplan.

 

Eind augustus 2005 start het openbaar onderzoek voor een milieuvergunning voor het opvullen van de groeve aan de Borstekouterstraat in Roborst (Zwalm). Milieufront Omer Wattez vzw dient tegen de aanvraag een bezwaarschrift in. De Bestendige Deputatie houdt geen rekening met onze bezwaren en levert een vergunning af voor het opvullen van de groeve. MOW vzw gaat in beroep bij de minister van Leefmilieu Kris Peeters. Ook hij heeft geen oren naar onze opmerkingen en bevestigt de vergunning van de Bestendige Deputatie. We zijn ondertussen aanbeland bij de Raad van State en vragen de schorsing en vernietiging van de beslissing van de minister van Leefmilieu. Op 15 februari 2007 beslist de Raad van State om de beslissing van de minister van Leefmilieu van 27 juli 2006 te vernietigen. De voorzitter van de zevende kamer van de Raad van State oordeelt dat het opvullen van de groeve in strijd is met de gewestplanbestemming “ontginningsgebied met nabestemming groengebied”. Hij verwijst hiervoor o.a. naar het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos: "De groeve mag niet opnieuw opgevuld worden gezien de aparte uitgangssituatie van dit gebied en de reeds aanwezige zeldzame fauna".

 

Overheid weigert de waardevolle natuur in de groeve te vrijwaren.

 

Zowel de Bestendige Deputatie als de minister van Leefmilieu Kris Peeters houden geen rekening met onze bezwaren. Zij staan iedere keer weer opnieuw toe dat de groeve volledig wordt opgevuld. (zie hierboven) Ook Hilde Crevits, de opvolger van minister Peeters, is blijkbaar niet van plan om positieve stappen te zetten in het dossier. We stuurden haar op 24 juli 2007 een brief met de vraag om de laatste beslissing van minister Peeters in te trekken. Tot op vandaag hebben we nog geen antwoord gekregen.

 

Al sinds het verkrijgen van de vergunning in 2005, is de exploitant bezig met het opvullen van de groeve. Op 23 oktober 2006 vragen we de eerste keer aan het Agentschap voor Natuur en Bos om de werken te laten stilleggen. Er wordt immers waardevolle natuur vernietigd. Wij ontvangen nooit een antwoord op onze vraag en merken ook niets van een stilleggen van de opvulactiviteiten.

 

Op 6 maart 2007 vragen we aan de exploitant om de werken stil te leggen in afwachting van een nieuwe beslissing van de minister van Leefmilieu. Deze vraag blijft zonder gevolg. We spreken ook de afdeling milieu-inspectie en de burgemeester van Zwalm aan op 20 april 2007. De eerste verantwoordelijke wacht tot begin juli 2007 om een antwoord te sturen, ondertussen heeft de minister van Leefmilieu een nieuwe beslissing genomen en kan men de werken niet meer stilleggen. Van de laatste ontvangen we nooit een officieel antwoord.

 

Het meest in het oog springend is de ommezwaai van het Agentschap voor Natuur en Bos. Op 24 maart 2006 geeft men een ongunstig advies: “De groeve mag niet opnieuw opgevuld worden gezien de aparte uitgangssituatie van dit gebied en de reeds aanwezige zeldzame fauna.” Begin 2007 vinden ze het opvullen van de groeve opeens wel aangewezen. Nergens in het advies staat een verklaring te lezen voor deze ommezwaai.

 

Milieufront Omer Wattez vzw staakt de strijd.

 

MOW vzw bestaat dankzij giften van sympathisanten, lidgeld van 765 leden en subsidies van de Vlaamse overheid. Wij beschikken niet over dezelfde financiële middelen als een afvalverwekend bedrijf. Bovendien verwachten wij van de overheid dat ze haar verantwoordelijkheid opneemt en maatregelen neemt om de zeldzame natuur in Vlaanderen te beschermen. Maar blijkbaar kunnen wij niet op hun medewerking rekenen. Dit heeft ons genoodzaakt de strijd te staken. Er gaat dus opnieuw een mooi stukje natuur verloren.

 

Meer informatie

- Wim Vandenbussche, tel. 055 49 55 09 (’s avonds)

- Milieufront Omer Wattez vzw, Kattestraat 23, 9700 Oudenaarde, tel. 055-30 96 66 (ma, di, do en vrij: 9-17 uur; woe: 14-20 uur), fax 055-30 96 76, e-mail: info@milieufrontomerwattez.be , www.milieufrontomerwattez.be

Gepubliceerd door: 

Tags: