Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
12 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

GEEN ASBEST IN LOUISE-MARIE

Het Vlaams Parlement keurde in maart van dit jaar een resolutie goed die de afbouw van stortplaatsen beoogt:" met het oog op de verdere afbouw van het storten van afvalstoffen, blijvend prioriteit te geven aan verwerkingstechnieken van asbest die gericht zijn op recuperatie."

Volgens de brochure "Asbest en asbestafval” (p.33) van OVAM is er een studie aan de gang over asbest die naar de toekomst toe een andere behandelingswijze zou kunnen met zich meebrengen, ook wat betreft de organisatie van stortplaatsen: "Op dit ogenblik is er een studie "stortcriteria voor asbest" aan de gang. Het is steeds mogelijk dat op basis van deze studie de toegelaten bestemming voor bepaalde soorten asbest of asbestcement kan wijzigen. In deze studie wenst men nieuwe criteria te ontwikkelen voor de indeling en de bestemming van de verschillende soorten asbestafval. De criteria zouden meer gerelateerd worden aan het effectieve gezondheidsrisico bij blootstelling aan asbestafval dan op dit ogenblik het geval is"

Volgens het ‘Actieplan Asbest’ van Kris Peeters moeten de echte omgangsregels met asbest nog uitgewerkt worden: "FEBEM (Federatie van bedrijven voor milieubeheer) nam het initiatief om een code van goede praktijk op te stellen over de concrete omgang met asbestcement in sorteerinrichtingen en op stortplaatsen. Deze code van goede praktijk zal ook bruikbaar zijn op containerparken. FEBEM zal de tekst voorleggen aan de Afdeling Milieu-inspectie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en de OVAM vooraleer hem te verspreiden"

Volgens de Europese richtinggevende brochure moet “In samenwerking met andere lidstaten moet een adequaat netwerk van verwijderingsinstallaties worden opgezet met gebruikmaking van de beste technologie die beschikbaar is en geen buitensporige kosten met zich meebrengt."

Uit al deze argumenten blijkt dat de overheid voorzichtig wil zijn en dat ze werkt aan een vorm van behoorlijk bestuur. Het is voor ons dan ook totaal onaanvaardbaar dat de provincie, tegen deze trend in, toch pleit voor een nieuwe asbeststortplaats in de provincie Oost-Vlaanderen. Dit is een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Deze provincie telt weliswaar drie inerte stortplaatsen die volgens het besluit van de provincie in aanmerking komen. Een wettelijk, administratief of maatschappelijk draagvlak om naast Lokeren SVK een nieuwe stortplaats toe te laten is er niet. De Provincie interpreteert hier op eigen houtje een aantal richtlijnen rond asbest terwijl de overheid nog volop een beleid aan het uitwerken is dat evengoed zou kunnen resulteren in het organiseren van één degelijk beschermde stortplaats per provincie.

Deze redenering wordt bovendien gestaafd door de vaststelling dat de asbestproblematiek nog een aantal ongekende risico’s met zich meedraagt: volgens een hoorzitting in het Vlaams parlement kan Maligne mesothelioom reeds optreden na lage blootstelling aan asbest, heeft het een zéér lange latentie (tot 50 jaar) en de afloop is altijd dodelijk (Hoorzitting Vlaams Parlement  Stuk 1051 Zitting 10/1/2007 p.5.

Op het Europese niveau stelt men dat alle asbesthoudend afval gevaarlijk is (Hoorzitting Vlaams Parlement Stuk 1051, Zitting 10/1/2007 p.14). Aktieplan Asbest van het departement van Minister Peeters stelt op p.18 punt 12.1 dat de Vlaamse Gemeenschap zelf enige voorzorg méér dan nodig vindt: "luchtmetingen door Vito dienen wel te gebeuren rond stortplaatsen met asbesthoudend afval..." De noodzaak, zelfs economisch, voor een dergelijke stortplaats, wordt in de aanvraag niet aangegeven.

Nergens in de aanvraag is een motivatie te vinden waarom er precies een tweede stortplaats in Oost-Vlaanderen moet komen. De aanvrager OB&D maakt deel uit van een vrij groot conglomeraat, Devagroup, die de mogelijkheden heeft om zijn ding ook elders te doen. Misschien wil de groep een volledig pakket van verwerking opbouwen, maar dit lijkt ons om controle- en milieuredenen niet evident: indien alle activiteiten binnen een groep opgebouwd worden is de kans op controle tussen de bedrijven onderling veel kleiner én dus de kans op misbruiken groter. Bovendien blijkt uit het besluit van de Bestendige Deputatie dat de groep niet eens de meest interessante locatie lijkt gekozen te hebben, vermits er stedenbouwkundige problemen (overtredingen) zijn rond de putten Bohez, met zelfs een juridisch staartje. Arohm baseerde daar zijn negatief advies op.

De vorige eigenaar kwam regelmatig in het nieuws met een niet zo zorgvuldig stortbeheer. De nieuwe initiatiefnemer boezemt evenmin vertrouwen in, vermits die zelfs het afsluiten van de stortplaats en het omzomen met een groenscherm al overbodig vindt!

In het verleden was ook de mogelijkheid van toenemende verkeersdrukte reeds een argument om activiteiten van Bohez aan banden te leggen. Nu komen er vijfhonderd tot duizend vrachtwagens per jaar bij en zou er geen probleem zijn.

De gekozen site, vlak naast het Muziekbos, is bijzonder ongelukkig. Deze keuze druist in tegen de natuurgerichte en stil-recreatieve toeristische visie die men voor de omgeving uitwerkt en weegt de risico’s tegenover de kwetsbare omgeving (Vlarem 2 Art. 5.2.1.4) niet af: Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen organiseert in het Muziekbos bosleerpaden. Er zijn tal van wandel- en mountainbikepaden in de omgeving. Het gaat om eren kwetsbaar recreatiegebied, een natuurgebied en er is bewoning op een afstand van minder dan 100 meter, zelfs een volledige wijk binnen de 200 meter. De omgeving is erkend als Natura 2000 gebied, wat niet wil zeggen dat alle menselijke activiteiten gebannen worden, maar men mag toch aannemen dat dergelijke risicovolle activiteiten, die een weerslag kunnen hebben op het gebied, er geweerd worden.

De Provincie stelt in haar structuurplan, Ruimtelijke visie:"Een aantal grotere boscomplexen in de regio (o.a. Kluisbos, Muziekbos, Brakelbos, Haeyesbos-Levierenbos (deels Wallonië), Neigembos, Raspaillebos,…) bezitten belangrijke natuurwaarden. Bijzondere kansen liggen in het behoud en herstel van overgangen naar open vegetaties in een mozaïek van goed gestructureerde gehelen waarin diverse gradiënten aanwezig zijn. Via bosuitbreiding kunnen de bestaande kwetsbare natuurwaarden worden gebufferd tegen externe invloeden en worden verbindingen gecreëerd tussen geïsoleerde kernen”.

Ook in de bekkenbeheersplannen heeft men het over natuurverbindingsgebieden in de regio in plaats van over stortplaatsen.

Bovenstaande argumenten geven aan dat het toelaten van een asbeststortplaats op vlak van gezondheid en natuur grote risico’s inhoudt. Ecologisch, promotioneel en recreatief is het de doodsteek voor het Muziekbos en de omgeving.

Filip De Bodt

Petitie:  http://stopasbestinlouise.blogspot.com/

 

Gepubliceerd door: 

Tags: