Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

SOS DISTRIGAS TEGEN LEIDING BRAKEL-HAALTERT

Op 26 januari 2007 besliste de Vlaamse regering om op voordracht van minister Dirk Van Mechelen over te gaan tot de voorlopige vaststelling van het “GRUP of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de leidingstraat Brakel-Haaltert” (vervangt het huidige gewestplan). Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 26 februari tot en met 26 april 2007.

SOS Distrigas trok de straat op en verzamelde 2.000 bezwaarschriften tegen het plan. De bezwaren zijn gebaseerd op volgende argumenten:

De Vlaamse Ardennen is door haar typisch landschap gevoelig voor erosie. In Brakel vormt dit een enorm probleem. We stellen vast dat de gasleidingstraat door overwegend zeer erosiegevoelige gebieden op de potentiële bodemerosiekaart zal worden aangelegd. Het GRUP is dus volledig in tegenstelling met de doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid. Omwille van het risico op enorme erosie en het gevaar dat dit teweeg brengt dient het GRUP de watertoets te doorstaan vooraleer men verdere stappen in de procedure kan zetten.

Van het geplande tracé doorheen de gemeente Brakel gaat 945 meter door het habitatgebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen”. Een habitatgebied is een door een Europese richtlijn beschermd gebied. Volgens de Europese habitatrichtlijn en het decreet natuurbehoud kan men, wanneer men niet absoluut zeker is dat er geen schade zal zijn, zo'n gebied alleen maar doorkruisen als er geen alternatief bestaat. In dit geval bestaat er een volledig uitgewerkt alternatief dat geen habitat-, ven- noch natuurgebied doorkruist.

Schade aan de landbouw: Meer dan 20 jaar geleden werden er al twee gastransportleidingen door Brakel aangelegd. Na al die jaren hebben de landbouwers nog altijd een minderopbrengst van 50 % op de akkers waar deze leidingen lopen. Dit werd vastgesteld door een gerechtsdeurwaarder. Daarnaast is er ook nog andere schade zoals: waterzieke gronden, aanwezigheid van stenen, schade aan drainage, toenemende erosie. Hoewel de aanleg van deze hoofdtransportleidingen meer dan 20 jaar geleden gebeurde, hebben de landbouwers nog geen enkele eurocent vergoeding mogen ontvangen voor de schade die ze hebben geleden.

Ruimtelijke ordening: Volgens het richtinggevend gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, dat bindend is voor de overheid, wordt Brakel beschouwd als buitengebied. Dit betekent dat de ruimtelijke ontwikkeling moet uitgaan van het bestaand fysisch systeem, waaronder de aanwezige natuurwaarden zoals de bronbeken van de Zwalm met hun specifieke flora en fauna en de aanwezigheid van de typische getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen. Het is duidelijk dat in dit GRUP dit principe helemaal wordt omgekeerd.

Fluxys zoekt gewoon in functie van financiële en economische belangen het meest interessante tracé zonder enig respect voor de bestaande natuur en bodemstructuur. Op basis van bovenstaande argumenten vragen 2.000 mensen of organisaties dat de Vlaamse regering zijn verantwoordelijkheid neemt en het plan afkeurt.

Wij vroegen een onderhoud aan met het kabinet van minister Van Mechelen om onze argumenten toe te lichten. Tot op heden hebben we nog geen antwoord hierop. We hopen u vanavond te kunnen melden dat men bereid is ons morgen te ontvangen. We zullen ook de andere leden van de Vlaamse regering op de hoogte brengen van onze bezwaren.

Gepubliceerd door: 

Tags: