Login

CAPTCHA
Deze vraag dient om na te gaan of u een menselijke bezoeker bent teneinde spam inzendingen te vermijden.
5 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

HERZELE: EEN WIJK VOOR DE RIJKEN, VOOR WIE DE LASTEN?

Het is nogal wat… 10 ha, 225 woongelegenheden, naar schatting 600 inwoners, 350 auto’s, prijs per woning tussen de 200.000 en 300.000 euro …zelfs voor Vlaanderen is zo’n grootschalig project vrij uitzonderlijk.

Zijn we tegen nieuwe woningen voor nieuwe inwoners of jonge/oude Herzelenaren die hier willen blijven wonen?

Neen, zeker niet.

Wel zijn we tegen grootschalige, ondoordachte, niet overwogen, asociale projecten tot meer en eerder glorie van één privé verkavelaar en waar wij als Herzelenaren niets mee opschieten!

Volgens het gemeentebestuur kadert het project in een bredere visie…
MAAR Herzele heeft nog steeds geen structuurplan en de kleurboek uit de jaren zeventig (het gewestplan) kan men moeilijk doordacht noemen.
Volgens het gemeentebestuur is er behoefte aan woningen in Herzele…
MAAR al jaren wachten wij op de woonbehoeftestudie om deze stelling te bewijzen.
Volgens het gemeentebestuur zoeken veel jonge koppels een betaalbare woning in Herzele…
MAAR de prijs van de goedkoopste woning ligt 50.000 euro hoger dan de gemiddelde kostprijs van een woning in Oost-Vlaanderen.
Volgens het gemeentebestuur is de mobiliteitssituatie bestudeerd…
MAAR enkel de Stationsstraat heeft men proberen te ontlasten, over het verkeer naar de Hoogstraat, de verkeersveiligheid in de Tuinwijkstraat (school) geen woord.
Volgens het gemeentebestuur is het afwateringsbeleid bestudeerd
MAAR het, door de wet verplichte, MilieuEffectenRapport bij verkavelingen van meer dan 10 ha is niet opgemaakt.
Volgens het gemeentebestuur is het project (architecturaal, ecologisch) een voorbeeld
MAAR waarom dan geen doorgedreven isolatie van de huizen, een doorlaatbare bestrating,…
Volgens het gemeentebestuur moet er een zware schadevergoeding betaald worden als het project er niet komt…
MAAR wie draagt nu de lasten op korte en op lange termijn…wie verliest, als gemeentebestuur en verkavelaar winnen...

De noodzaak van een verkaveling is nergens aangetoond. De open ruimte in Vlaanderen is schaars. Een verkaveling van deze omvang (meer dan 10 ha en 225 woongelegenheden) moet kaderen in een uitgewerkte globale visie (gemeentelijk structuurplan) en een gemeentelijke woonbehoeftestudie moet de noodzaak aan woningen aantonen. Deze woonbehoeftestudie moet ook aangeven welke woningen (grootte, prijs,..) er nodig zijn. Herzele heeft nog geen goedgekeurd structuurplan en ook nog geen woonbehoeftestudie. “Het breder kader”, waarvan in de aankondiging van de infovergadering sprake is, bestaat enkel binnenskamers en is nooit met alle betrokkenen in een openbaar debat uitgediscussieerd.
Dit project is sociaal onrechtvaardig. Prijzen tussen 200.000 en 300.000 euro zijn voor de meeste gezinnen onbetaalbaar. Naast een diversiteit aan woontypologieën, ijveren wij ook voor een diversiteit in prijzen, waardoor in de wijk een gezonde sociale mix ontstaat. De helft van de woningen tussen 100.000 en 180.000 euro lijkt ons een gerechtvaardigde vraag, rekening houdend met de gemiddelde prijs van een woning in Oost-Vlaanderen (na een stijging van 20,6%) van 137.999 euro.
De impact van deze verkaveling op mens en milieu (ook op lange termijn) is op geen enkel moment nagegaan:
Herzele beschikt over een mobiliteitsplan. Bij het opstellen van dit plan werd geen rekening gehouden met een mogelijk nieuwe wijk en het extra verkeer. Ook nu werd de impact van de verkaveling op verkeer en verkeersveiligheid niet nagegaan. Nochtans is daar reden genoeg voor: de ontsluitingswegen zijn ofwel niet berekend op dit extra verkeer (Trotstraat, Kouterstraat, Tuinwijkstraat) of zitten nu reeds dicht (Hoogstraat, Stationsstraat), de aanwezigheid van een school aan de Tuinwijkstraat en de aanwezigheid van het sport- en cultuurcentrum aan de Kerkkouter.
De effecten van dit project op bodem, water, fauna, flora,… en ook op de mens werd niet onderzocht. Dit is nochtans een verplichting. Bij verkavelingen van 10 ha of meer moet een MilieuEffectenRapport (MER) opgemaakt worden waarbij juist de effecten op mens en milieu ingeschat worden en eventuele alternatieven of milderende maatregelen naar voor geschoven worden.
Het woonproject is op termijn niet voldoende duurzaam. Hoewel er inspanningen geleverd zijn (hergebruik regenwater van het dak), moet er in deze tijden van opwarming van de aarde pro-actiever gehandeld worden. De verkavelaar zou aangezet moeten worden om o.a. het bij de isolatie van de huizen beter te doen dan de wettelijk vastgelegde normen, waterdoorlaatbare bestrating aan te leggen en FSC-gelabeld hout te gebruiken.

Gepubliceerd door: 

Tags: